Alkavat koulutukset
29.9.2017
Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija
- vahvistaa metodologisia lähestymistapoja koskevaa osaamistaan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
- syventää valmiuksiaan tieteellisen tiedon hankintamenetelmissä, käyttämisessä, soveltamisessa ja tulosten arvioinnissa
- ymmärtää alan ja eri alojen rajapintoihin liittyviä kysymyksiä ja  tarkastelee niitä kriittisesti
- muodostaa tarveperusteisen ja toimivan yhteistyöverkoston rajapinnoilla tapahtuvaa toimintaa (kehittämistä) varten, jossa korostuu 
asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus
- johtaa ja uudistaa toimintaa ennakoivasti omassa työssä ja työyhteisössä
- johtaa tutkimuksellista kehittämistä työyhteisössä ja uudistaa koulutusalansa tietoperustaa
- hallitsee tutkivan, kriittisen ja reflektoivan kehittämisotteen muutosprosessien hallinnassa
- arvioi kriittisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan hyödynnettävyyttä
- kehittää ja johtaa (verkostoja, projekteja) alueellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa eettisiin 
arvoihin perustuen

Opintojakson sisältö

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan prosessit ja käsitteet
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta ja metodologiset lähestymistavat
Monimetodologisuus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa
Projekti kehittämisen välineenä ja projektinhallinta
Eettisyys tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa
Erilaiset aineiston hankintamenetelmät kehittämisen ja arvioinnin välineinä
Ammattieettiset arvot ja periaatteet
Yhteistyöverkosto ja kumppanuus kehittämisen rajapintatoiminnassa ja muutosprosesseissa
2.10.2017

Opintojakson pääteemana on aktiviteettimatkailun palveluiden laadukas ja vastuullinen asiakaslähtöinen kehittäminen. Opintojakson aikana perehdytään aktiviteettimatkailun ilmiöihin, elämysaktiviteettien innovaatioihin ja tulevaisuuden haasteisiin erityisesti strategisesta näkökulmasta. Opintojaksolla myös opitaan omien voimavarojen tunnistamisesta sekä itsetuntemuksen ja -luottamuksen lisäämisestä matkailutyössä. Samalla opitaan arvioimaan ja kehittämään omaa asiantuntijuuttaan. Opintojakso toteutetaan osittain yhteistyössä työelämäkumppanin kanssa.

Opintojakson sisältö
• Aktiviteettimatkailupalvelut
• Elämysaktiviteetin elementit ja asiakaan kokemus
• Laatukriteerit aktiviteettimatkailussa
• Seikkailukasvatus ja palveluosaamisen arvioiminen ja kehittäminen

3.10.2017

Perehdyt menetelmiin, joilla yrityksen taloutta voidaan arvioida ja analysoida hyödyntämällä sisäisen laskennan instrumentteja.

-  Kasvu, kannattavuus, maksukykyisyys ja vakavaraisuus
- Tunnuslukujen laskenta ja hyödyntäminen
- Kassavirtalaskelmat
- Yrityksen arvonmääritys

Kouluttajana toimii KTL, KLT, veroasiantuntija Risto Walden, Bilanssi Oy;stä. Hän kuuluu Suomen eturivin asiantuntijoihin kirjanpidollisella ja verotuksellisella osaamisellaan. Ristolla on vuosien koulutuskokemus kirjanpidon sekä verotuksen alueelta ja hän on pitänyt aiheista lukuisia esitelmiä niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille. Risto Walden on aiemmin työskennellyt Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Verohallinnossa. Hänen koulutustapansa on innostava, energinen ja mukaansa tempaava.

Yritysten, tilitoimistojen ja julkishallinnon taloushallinnon toimivat henkilöt, laskentatoimen opettajat, pankkien rahoitusneuvojat ja rahoitusasiantuntijat, verotoimistojen henkilöstö ja muut asiasta kiinnostuneet.

 

3.10.2017

Tavoite

Opiskelija osaa käyttää ajantasaista hoitotieteellistä ja näyttöön perustuvaa tietoa suunnitellessaan, toteuttaessaan, arvioidessaan ja kehittäessään hoitotyötä ja ammatillista osaamistaan.

Sisältö

Opiskelija osaa hankkia parasta, ajantasaista tietoa ja soveltaa sitä järjestelmällisesti, kriittisesti ja harkitusti yksittäisen potilaan, potilasryhmän tai väestön terveyttä tai hoitotyötä koskevassa päätöksenteossa. Opiskelija osaa kuvata näyttöön perustuvan toiminnan edellytykset ja vahvistaa näyttöön perustuvaa toimintaa työyhteisöissä.

Koulutuksessa perehdytään näyttöön perustuvan toiminnan periaatteisiin, harjaannutaan tieteellisen tiedon hakuun eri tietolähteistä, luetaan tieteellisiä artikkeleita ja arvioidaan niiden luotettavuutta Journal Club –menetelmän keinoin.

Toteutus

Monimuoto-opiskelu: lähiopetusta 16 h, itsenäistä ja verkkoympäristössä tapahtuvaa opiskelua


3.10.2017

Hoitotyön fyysisesti raskaimpia työtehtäviä on potilaan liikkumisen avustaminen ja käsin tehtävät nostot ja siirrot. Työturvallisuus-näkökulmasta tulisi välttää potilaan nostamista käsivoimin ja pitkäaikaista työskentelyä huonossa asennossa. Potilassiirtotaidon koulutuksella ja apuvälineillä, muun muassa potilasnostimilla, voidaan hoitajien kuormitusta merkittävästi vähentää. Oikein valitut ja hallitut työskentelytavat potilaan liikkumisen avustamisessa ovat myös potilaalle turvallisia ja hänen kuntoutumistaan tukevia.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät henkilöt, jotka haluavat työskennellä turvallisesti ja sujuvasti potilassiirroissa ja vähentää riskiä työkuormituksesta johtuviin liikuntaelinongelmiin. He oppivat arvioimaan riskejä ja hallitsemaan niitä, ottamaan entistä paremmin huomioon potilaan turvallisuuden avustustilanteissa ja edistämään hoidon laatua.

Tavoite

Osallistuja hallitsee turvallisissa potilassiirroissa tarvittavat tiedot ja taidot, huomioi työssään työturvallisuuslain velvoitteet ja on kiinnostunut ja motivoitunut oman työpaikkansa henkilöstön turvallisuusosaamisen kehittämisestä.

Sisältö
Potilassiirtoergonomia ja oman kehon hallinta
Työturvallisuuden haasteet hoitotyössä
Biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa
Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä
Luonnolliset liikemallit ja avustajan asento
Potilaan omatoimisuuden edistäminen ja osallisuuden lisääminen
Avustaminen erilaisissa siirtotilanteissa
Riskien arviointi
Potilassiirtojen apuvälineet

Osallistujat voivat halutessaan lunastaa Potilassiirtojen ergonomiakortin läpäistyään hyväksytysti koulutuksen käytännön kokeen.
3.10.2017

Opintojakson osaamistavoitteet
Johdatus 3D peligrafiikan perusteisiin ja käsitteisiin.
3DS Maxin perusteet.

Opintojakson sisältö
• 3DS Max käyttöliittymä ja navigointi
• Polygonimallinnuksen perustyökalut
• UW kartan luonti
• Animaation perusteet
• Kamerat
• Valaistuksen ja renderöinnin perusteet.
4.10.2017

Kaikille virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä kiinnostuneille. Sopii useiden toimialojen henkilöstölle.Tavoiteena on saada ideoita siitä, miten hyödyntää virtuaalitodellisuutta omassa toiminnassaan.

 

Sisältö:

Mitä voidaan teknologialla toteuttaa nyt ja lähitulevaisuudessa?
Yleisimmät teknologiat tänään
Mitä VR-projekti vaatii asiakkaalta, mitä palvelun tuottajalta?
VR-työpaja, työstetään omia ideoita yhdessä


"Olemme olleet tyytyväisiä AIKOPAn tarjoamiin koulutuksiin ja osaamiskartoituksiin. Koulutukset ovat olleet asiantuntevia ja ajankohtaisia. Yhteistyö on ollut helppoa ja sujuvaa."
Kajaanin mamselli
"Olemme tyytyväisiä koulutuksen monipuolisuuteen, joustavuuteen ja ennen kaikkea siihen, miten hyvin AIKOPA osaa huomioida organisaation tarpeet koulutuksen suunnittelussa. Voimme lämpimästi suositella AIKOPAn palveluja erilaisiin valmennuksiin"
Mikko Soininen, toimitusjohtaja
RTG Sales Oy
Tietoa AIKOPAsta

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA järjestää koulutusta ja kehittää asiakkaiden osaamista yhteistyössä heidän kanssaan. Toimintaamme ohjaavat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus. 

 

Jos haluat tutustua tarkemmin taustaorganisaatioihimme, klikkaa oheisia linkkejä:

Oulun yliopisto: www.oulu.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu: www.kamk.fi

Kajaanin yliopistokeskus: http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/

Yhteydenottopyyntö

Haluatko keskustella asiantuntijamme kanssa tarkemmin yrityksesi tai organisaatiosi kehitystarpeista ja AIKOPAn palveluista? Kerro, mistä olet kiinnostunut ja otamme sinuun yhteyttä.Sähköpostiosoite Puhelinnumero
Tutustu tarkemmin avoimiin korkeakouluopintoihin
Sosiaalinen media