Alkavat koulutukset
20.3.2019

Valmistautuminen insinöörikoulutuksen valintakokeeseen matematiikan, fysiikan ja kemian sisältöjä kertaamalla. 

 

Kurssin sisältö:
Matematiikka: peruslaskutoimitukset, lausekkeiden sieventäminen ja yhtälön ratkaiseminen, geometriaa
Fysiikka: liikeyhtälöt, perusmekaniikkaa, sähköoppi ja lämpöoppi
Kemia: ainemäärä, reaktioyhtälö, konsentraatio

Kevään 2019 valintakokeessa ei käytetä laskinta - tämä huomioidaan harjoitteluvaiheessa.

10.4.2019

Oikealla toiminnalla voit yksinkertaisin keinoin pelastaa ihmisen hengen tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa. Ylläpidä siis ensiaputaitojasi. SPR koulutusohjelman mukainen ensiapukoulutus on voimassa kolme vuotta.

Työnantajan velvollisuus on työturvallisuuslain (738/2002 46§) mukaan ylläpitää henkilöstönsä ensiaputaitoja. Ensiaputaitoisten määrä työpaikalla määräytyy työpaikan riskialttiuden ja työntekijöiden lukumäärän mukaan.

Tavoite

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Kurssin suorittaneet saavat SPR:n EAI-kortin.

Sisältö

Tapaturmat ja niiden yleisyys
Toiminta tapahtumapaikalla
Potilaan tutkiminen
Elvytystapahtuma
Sairauskohtaukset
Verenvuodot ja sokki
Haavat ja ruhjeet
Pään ja kasvojen vammat
Raajojen murtumat ja nivelvammat
Myrkytykset
Palovammat


11.4.2019

Muistisairaan haasteellisella käyttäytymisellä tarkoitetaan haitallisia psykologisia oireita, kuten masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta sekä käyttäytymisen muutoksia kuten vaeltelua ja yliseksuaalisuutta. Haasteellinen käyttäytyminen heikentää muistisairaan elämänlaatua ja kuormittaa hoitohenkilökuntaa sekä läheisiä.

Haasteellista käyttäytymistä esiintyy kaikissa etenevissä muistisairauksissa jopa 90:lla jossakin sairauden vaiheessa. Haasteellista käyttäytymistä voivat aiheuttaa fyysiset tekijät (infektiot, kipu), hoitotyöhön liittyvät tekijät (mielekkään toiminnan puute, osaamattomuus taudinkuvaan liittyvien piirteiden kohtaamisessa), vuorovaikutustilanteisiin liittyvät tekijät (kohtaamattomuus, itsemäärämisoikeuden ohittaminen), kognitiiviseen tilaan liittyvät tekijät (toiminnanohjauksen vaikeudet, hahmottamisen vaikeus, afasia), tunne- ja kokemustekijät (turvattomuus, pelko) sekä persoonallisuuteen ja elämänkulkuun liittyvät tekijät (luonteenpiirteet, traumaattiset kokemukset).

Koulutuksessa perehdytään muistisairauksien oireisiin ja haasteellista käyttäytymistä aiheuttaviin tekijöihin. Koulutus antaa valmiuksia arvioida asiakkaaseen, hoitotyöhön ja vuorovaikutukseen liittyviä haasteita ja käytännönläheisiä vinkkejä arjen hoitotyön tilanteissa toimimiseen.

2.5.2019

Kohderyhmä
Henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluu hankkeistettu toiminnan kehittäminen ja/tai jotka haluavat kehittää hankeosaamistaan. Osallistujilla tulee olla vähintään alempi korkeakoulututkinto.

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kehittää hankkeen avulla organisaation/yrityksen/työyhteisön strategian ja vision sekä
alueellisen ja kansallisen rahoitusohjelman tavoitteiden mukaista toimintaa
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hankeprosessikokonaisuuden
- tuntee alueelliset, kansalliset ja kansainväliset hankkeen rahoitusmahdollisuudet sekä
osaa laatia hankeen rahoitushakemuksen
- osaa laatia hankkeen viestintä- ja kirjoitussuunnitelman ja hyödyntää sitä
hankeviestinnässään
- osaa viestiä hanketyöstä selkeästi ja asiantuntevasti
- osaa johtaa monialaisia ja -ammatillisia hankeorganisaatiota yhteisöllisesti
- arvioi kriittisesti hanketyöskentelyä työelämän tki-toiminnan kehittämisen kannalta
- osaa vakiinnuttaa, ankkuroida ja silloittaa hankeen tulokset ja tuotokset

Sisältö
Alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen hanketyön nykytila, merkitys ja asema
Yrityksen/organisaation/työyhteisön strategia hanketyön ohjaajana Hankerahoitusmahdollisuudet
Hankkeen suunnittelu, toteutus ja arviointi:
a) hankesuunnitelma ja -hakemus
b) rahoitushakemus ja -päätös
c) moninainen hankeorganisaatio
d) hankkeen viestintä- ja julkaisusuunnitelma
e) johtaminen ja hankkeen hallinnointi–työkalut
f) IPR-oikeudet ja sopimukset
g) hankkeen arviointi
h) hankkeen päätös, tulosten ja tuotosten vakiinnuttaminen, ankkurointi ja silloittaminen


29.7.2019

Our topic in summer 2019: Intelligent Mine Technology

Virtuality and reality in mining operations
• Overview on mining industry in Finland
• Modern mining automation
• Virtualization of mining education
• Fieldtrip in Terrafame Ni-Zn-Cu-open pit mine (www.terrafame.com)
• Participation in KAMK’s joint r&d -projects with industry

Work Safety and Environmental Safety in Mining
• Mine safety protocols in Finnish mining industry
• Finnish geological properties and the most important minerals in Finland
• Environmental effects in metal ore mining
• Fieldtrip in Gold Prospecting site in Lemmenjoki River
• Participation in Lapland University of Applied Sciences joint r&d -projects with industry
• Closing seminar with certificate award ceremony

Programme in Kajaani University of Applied Sciences (KAMK) and Lapland University of Applied Sciences:
- orientation work before the intensive period in Finland (3 ECTS)
- four week camp in Finland including expert lectures, workshops, laboratory work, field trips and social programme (10 ECTS)
- final report and feedback (2 ECTS)


"Olemme olleet tyytyväisiä AIKOPAn tarjoamiin koulutuksiin ja osaamiskartoituksiin. Koulutukset ovat olleet asiantuntevia ja ajankohtaisia. Yhteistyö on ollut helppoa ja sujuvaa."
Kajaanin mamselli
"Olemme tyytyväisiä koulutuksen monipuolisuuteen, joustavuuteen ja ennen kaikkea siihen, miten hyvin AIKOPA osaa huomioida organisaation tarpeet koulutuksen suunnittelussa. Voimme lämpimästi suositella AIKOPAn palveluja erilaisiin valmennuksiin"
Mikko Soininen, toimitusjohtaja
RTG Sales Oy
Tietoa AIKOPAsta

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA järjestää koulutusta ja kehittää asiakkaiden osaamista yhteistyössä heidän kanssaan. Toimintaamme ohjaavat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus. 

 

Jos haluat tutustua tarkemmin taustaorganisaatioihimme, klikkaa oheisia linkkejä:

Oulun yliopisto: www.oulu.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu: www.kamk.fi

Kajaanin yliopistokeskus: http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/

Yhteydenottopyyntö

Haluatko keskustella asiantuntijamme kanssa tarkemmin yrityksesi tai organisaatiosi kehitystarpeista ja AIKOPAn palveluista? Kerro, mistä olet kiinnostunut ja otamme sinuun yhteyttä.

Yhteydenoton aihe Sähköpostiosoite Puhelinnumero
Tutustu tarkemmin avoimiin korkeakouluopintoihin
Sosiaalinen media