CAMPUSONLINE.FI

on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali. Sieltä opiskelijan on mahdollista valita maksuttomasti opintojaksoja muista ammattikorkeakouluista ja sisällyttää ne omaan tutkintoonsa.

Opintojaksot ovat maksuttomia ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille sekä avoimen AMK:n polkuopiskelijoille. Muut avoimen AMK:n kautta tulevat opiskelijat maksavat avoimen AMK:n mukaisen maksun opinnoistaan opintojakson tarjoavaan ammattikorkeakouluun.

Ammattikorkeakoulujen tarjontaan pääset tutustumaan täältä: www.campusonline.fi

 

Kajaanin ammattikorkeakoulun opintojaksojen kuvaukset

 

Framework of Sustainable Adventure Tourism 5 cr

Learning outcomes of the course
What kind of adventure tourist are you?
The course gives an answer to this question from different perspectives.
Students will gain academic knowledge needed in sustainable adventure tourism programs.
Upon completion of this course students can outline key characteristics of adventure and are able to discuss important aspects of the experience creation process. Students know about aspects concerning the adventure tourism industry supply and demand side. With risk being a core characteristic of adventure, the course will raise students' awareness for proper risk management. The main elements of sustainable adventure tourism business operations will be introduced.
Furthermore, the course gives an overview about adventure education. Students will comprehend stages in group development and can apply different leadership styles.

Näytön käyttö hoitotyössä 3 op

Tällä opintojaksolla syvennät hoitotyön näyttöön perustuvan toiminnan osaamistasi itse valitsemaasi hoitotyön erikoisalaan (esim. akuuttihoitotyö, päihdehoitotyö, perhehoitotyö) painottuen. Keskeiset opintojaksolla painottuvat kompetenssit ovat:

Ammattikorkeakoulun yleiset kompetenssit
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Kehittämisosaaminen
• (Kansainvälisyysosaaminen)

Alakohtaiset (yleissairaanhoitaja) kompetenssit
Johtaminen ja yrittäjyys
• Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

Tavoitteena opintojaksolla on, että osaat
• tarkastella kriittisesti ja monipuolisesti hoitotyöhön liittyviä ilmiöitä
• kuvata lukemasi keskeisen tiedon kattavasti ja ymmärrettävästi
• perustella asioita vakuuttavasti
• esittää perustellen vaihtoehtoisia näkökulmia tai toimintamalleja hoitotyöhön

Lähtötasovaatimuksena on, että opiskelijalla on hoitotyön kokemusta eri yksiköistä ja hoitotyön eri osa-alueilta. Opiskelijan tulee osata hakea tietoa tietokannoista (esim. Medic, PubMed).

Opintojakso (3 op) koostuu osioista Tieto - Taito - Asenne. Tiedollisessa osiossa kertaat ja syvennät näyttöön perustuvan toiminnan teoreettista osaamistasi. Taito -osiossa tarkastelet näyttöä hoitotyössä sekä itsenäisesti että verkossa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Asenne -osiossa pohdit kehittymistäsi näyttöön perustuvan hoitotyön soveltajaksi.
Opiskelu toteutuu sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa verkon välityksellä. Tässä hyödynnetään esim. verkko-oppimisympäristön (DevMoodle) chat-keskusteluja sekä Skype for business -palvelua. Opettaja ohjaa opiskelua verkon kautta.
Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty. Suorittaaksesi opintojakson hyväksytysti, sinun tulee suorittaa kaikki opintojakson tehtävät hyväksytysti niin, että osoitat seuraavien arviointikriteerien mukaista osaamista:

Tieto:
Osaat...

* käyttää johdonmukaisesti näyttöön perustuvan hoitotyön käsitteitä
* nimetä, kuvailla ja perustella näyttöön perustuvan hoitotyön perustiedot
Taito:
Osaat...
* valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimasi tiedon ja ohjeistuksen perusteella
* arvioida ja reflektoida omaa osaamistasi sekä näyttöön perustuvan hoitotyön toimintatapoja
* soveltaa tarkoituksenmukaisesti näyttöön perustuvaan hoitotyöhön soveltuvia tekniikoita ja malleja
Asenne:
Osaat...
* toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
* toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
* perustella toimintasi ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Ilmoittaudu / Registration here