Pohjois-Suomen hoitotiedepäiville 11.–12.5.2017 Kajaanissa osallistui noin 160 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja opiskelijaa Kainuusta, Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista. Päivien teemana oli ajankohtainen aihe Asiakas keskiössä. Ohjelmaan sisältyvissä esityksissä aihetta lähestyttiin eri näkökulmista, myös kriittisen kysymyksen muodossa: Asiakas keskiössäkö?

Hoitotieteen päiviltä ideoita ja uusinta tietoa hoitotyön kehittämiseenPohjois-Suomen hoitotiedepäiville 11.–12.5.2017 Kajaanissa osallistui noin 160 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja opiskelijaa Kainuusta, Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista. Päivien teemana oli ajankohtainen aihe Asiakas keskiössä. Ohjelmaan sisältyvissä esityksissä aihetta lähestyttiin eri näkökulmista, myös kriittisen kysymyksen muodossa: Asiakas keskiössäkö?

Hoitotiedepäivien tarkoitus on koota yhteen ja jakaa ajankohtaista ja uutta hoitotieteellistä tutkimusta ja näyttöön perustuvaa tietoa. Näyttöön perustuvuus on keskeinen termi hoitotieteen kentässä. Näyttöön perustuva tieto yhdistettynä yksilölliseen, potilaasta saatuun tietoon, toimii hoitotyön päätöksenteon perustana. Hoitoa koskevien toimintaohjeiden ja suositusten tulisi perustua tutkimusnäyttöön.

Terveyspalvelut muuttuvat asiakkaiden ja ympäristön myötä


Hoitotyön kehittämisessä keskeinen kiinnostuksen kohde ovat asiakkaat – kaikki ne ihmiset, jotka ovat potilaita tai heidän omaisiaan, kansanterveydellisiin riskiryhmiin kuuluvia (esim. diabeetikot) tai vaikkapa veronmaksajia. Tutkimus tuo yhä lisää ja monipuolisempaa tietoa asiakkaista ja auttaa ammattihenkilöstöä ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja haasteita, joihin hoitotyön kehittämisellä voidaan vastata.


Toimintaympäristön muutos, joista digitalisaation vaikutukset, väestön ikääntyminen, monikulttuurisuuteen liittyvät ilmiöt ja resurssien väheneminen suhteessa palvelutarpeisiin lienevät selvimpiä trendejä, täytyy ottaa huomioon palvelujen kehittämisessä. Myös asiakkaiden vaatimukset terveyspalveluja kohtaan ovat muuttuneet sitä mukaa, kun valinnanmahdollisuudet ja mahdollisuus itsenäiseen tiedonhankintaan on lisääntynyt. Asiakkaat odottavat tasa-arvoista kohtelua ja laadukasta palvelua. Esim. terveyden edistämiseen liittyvän ohjauksen hyvä laatu lisää oman terveydenhoitoon sitoutumista. Asiakkaiden osallistuminen oman hoitonsa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin tulisi mahdollistaa.

Näyttöön perustuva tieto suuntaa ammatillista kehittämistä


Tutkimustiedon aktiivinen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä korostuu perinteisen hoitotyön ammattiosaamisen ohella. Oman tietopääomansa kartuttamisen lisäksi on tärkeää, että tutkittu tieto on perustana koko moniammatillisen työryhmän toimintatapojen kriittiselle tarkastelulle, yhteiselle ja suositustenmukaiselle kehittämiselle.

Hoitotiedepäivien puitteissa monien eri työyksiköiden ammattilaiset ja opiskelijat ympäri Pohjois-Suomea ottivat innokkaasti osaa keskusteluun, jota käytiin asiakkaan aseman vahvistamisesta sote-palveluissa. Päivien aikana kuultiin myös useita suullisia sekä posteriesityksiä, joissa esiteltiin uusinta hoitotieteellistä tutkimusta. Tutkimukset tuottivat hyvin usein ratkaisuja käytännön hoitotyöhön, mikä tarjosi osallistujille mahdollisuuden saada konkreettisen käsityksen kehittämistyön tuloksista ja ideoita omaan työhön ja työyhteisöön vietäväksi.


Kajaanin ammattikorkeakoulun hoitotiedepäivien ohjelma ja materiaalit löytyvät Kamk:n sivuilta: http://www.kamk.fi/fi/Palvelut-tyoelamalle/Tapahtumat-ja-seminaarit/Pohjois-Suomen-hoitotiedepaivat-2017 . Pohjois-Suomen hoitotiedepäivät järjestetään joka toinen vuosi. Seuraavat hoitotiedepäivät järjestää Lapin ammattikorkeakoulu vuonna 2019, silloin aiheena on monikulttuurisuus.

Anu Piirainen
anu.piirainen@aikopa.fi
0447101395